หน้าหลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

รายงานวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 2563
เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสพป.อำนาจเจริญ 2564