หน้าหลัก

การประเมินความเสี่ยง การทุจริต

เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ
แนวปฏิบัติงานราชการในวันทำการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่องการกำหนดเงื่อนไขภารกิจที่จำเป็นต้องปฏิบัติราขการนอกเวลาราชการ
เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ
ใบขออนุญาตใช้รถยนส่วนกลาง/ขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิง
หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่