หน้าหลัก

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ITA Online สพป.อำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การแสดงเจตจำนงสุจริตและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต