หน้าหลัก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา