หน้าหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แแก้ไขฉบับเพิ่มเติมที่ 2 (2545) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 (2553)
พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
พรบ.ระเบียบข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ 2559
กฎกระทรวงการประกันถุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561
การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา