หน้าหลัก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ