หน้าหลัก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
บัญชีสรุปคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)
บัญชีสรุปคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้สอน
ทะเบียนคุมการออกบัตรประจำตัวประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรองเงินเดือน
ทะเบียนการรับหนังสือรับรองสิทธิธนาคารกรุงไทย
ทะเบียนการรับหนังสือผ่านสิทธิ ธ.อ.ส.