หน้าหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางระพีพร เกิดกลาง)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางพิณทอง ปารดิษฐ)
หน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสุภาดา สัตย์คุ้ม)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
หน้าหลัก

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุญาตไปต่างประเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(นางสาวนันทพร เย็นใจ)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ
(นางสาวนันทพร เย็นใจ)
คู่มือการปฏิบัติงานงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(นางสาวณัฐวิริณ ธุมาลา)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(นางสาวณัฐวิริณ ธุมาลา)
หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจำหน่ายนักเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
(นางสุปราณี แป้นนอก)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
(นางพรพิศ กาญจนีย์)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(นางละม่อม อดกลั้น)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
(นายสมเดช ภานุสถิตย์)
หน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิง)
หน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน