หน้าหลัก
Bird

นายอดุลย์ กองทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Adoonk88@gmail.com

081-9554911 082-1120109

Bird

นายจรณเดช บุปผาชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Jarondet52@hotmail.com

081-6002850

Bird

ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
W.vishchakon@gmail.com

095-6137094

Bird

นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Somsak.p7778@gmail.com

085-7746374

Bird

นายณรงศักดิ์ จันทรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Narongsak002516@gmail.com

097-1356374

หน้าหลัก

ผู้อำนวยการกลุ่ม

Bird

นางประกาย กองทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

080-0683111

เพิ่มเติม
Bird

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

080-4156195

เพิ่มเติม
Bird

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

098-0962971

เพิ่มเติม
Bird

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

081-0665582

เพิ่มเติม
Bird

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

083-2829352

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

081-7256796

เพิ่มเติม
Bird

นายชยพล แพงเนตร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

082-7744328

เพิ่มเติม
Bird

นายธนิต อุทิตสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

081-0728663

เพิ่มเติม
Bird

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

097-3272508

เพิ่มเติม
Bird

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

081-7398100

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

Bird

นางประกาย กองทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

080-0683111

เพิ่มเติม
Bird

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

089-6240801

เพิ่มเติม
Bird

นางประภาภรณ์ อื้อจรรยา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

089-1904143

เพิ่มเติม
Bird

นางระพีพร เกิดกลาง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

088-5825488

เพิ่มเติม
Bird

นางจินดาพร บุปผาชาติ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

083-7995262

เพิ่มเติม
Bird

นางพิณทอง ปารดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

085-7698874

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศรีนุช โยดิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

093-3272309

เพิ่มเติม
Bird

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

086-2621617 , 045-463589

เพิ่มเติม
Bird

นายภักดี จูมอก

พนักงานธุรการ

088-0802082

เพิ่มเติม
Bird

นายอรุณ หน่อจันทร์

พนักงานธุรการ

089-6269671

เพิ่มเติม
Bird

นายจำรัส วงศ์โสภา

พนักงานธุรการ

093-0925787

เพิ่มเติม
Bird

นายอดุลย์ มาลาอุตม์

ช่างไฟฟ้า

098-0952036

เพิ่มเติม
Bird

นายสาริน อุ่นทอง

ช่างไฟฟ้า

088-1029714

เพิ่มเติม
Bird

นางดวงดาว กองสิน

แม่บ้าน

088-1170393

เพิ่มเติม
Bird

นางแก้วมณี กำแพงสิทธิ์

แม่บ้าน

098-1934363

เพิ่มเติม
Bird

นายประจักษ์ เถาว์ท่อน

นักการภารโรง
Bird

นายสงกรานต์ จันทนะชาติ

ยาม
Bird

นายกิตติณัฏฐ์ คำผาลา

ยาม
Bird

นางสาวจารวี พัฒนราช

ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

Bird

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

080-4156195

เพิ่มเติม
Bird

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

089-9492040

เพิ่มเติม
Bird

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

086-2564757

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

080-4748701

เพิ่มเติม
Bird

นางสุคนธมาศ บุปผาชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

086-8699148

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

081-4958647

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Bird

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

098-0962971

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

088-7030195

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

088-1315548

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Bird

นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

081-0665582

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

084-4747715

เพิ่มเติม
Bird

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

089-5732780

เพิ่มเติม
Bird

นางสุภาดา สัตย์คุ้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี
เพิ่มเติม
Bird

นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ

นักวิชาการพัสดุ
เพิ่มเติม
Bird

นางวราภรณ์ สายสมคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

081-2659317

เพิ่มเติม
Bird

นางธนิศร พัฒนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

081-5936007

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคะสุนทร

ลูกจ้างชั่วคราว

084-6055887

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Bird

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

083-2829352

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

081-8778468

เพิ่มเติม
Bird

นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

087-4514195

เพิ่มเติม
Bird

นายวรายุทธ เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

084-9467825

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

090-9826995

เพิ่มเติม
Bird

นางจงใจ ต้นโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

081-0174094

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

พนักงานราชการ

091-0164847

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวกุลธิดา สุกใส

เจ้าหน้าที่งานพิมพ์ดีด

093-7681168

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Bird

นางสาวนันทพร เย็นใจ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

081-7256796

Bird

นางสาวณัฐวิริณ ธุมาลา

ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Bird

นายชยพล แพงเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

082-7744328

เพิ่มเติม
Bird

นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

086-8730313

เพิ่มเติม
Bird

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-9997964

เพิ่มเติม
Bird

นางรัชดา อุทโท

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

061-0309923

เพิ่มเติม
Bird

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

083-6601889

เพิ่มเติม
Bird

นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

088-3777523

เพิ่มเติม
Bird

นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

086-2444694

เพิ่มเติม
Bird

นางสมรักษ์ ปักสังคะเนย์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

081-4663279

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

ศึกษานิเทศก์

087-8278249

เพิ่มเติม
Bird

นายโยธิน สิงห์คำ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

091-8284440

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวอัปสร พึ่งพบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

086-2626933

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

088-8919224

เพิ่มเติม
Bird

นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

093-0678846

เพิ่มเติม
Bird

นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

098-1012360

เพิ่มเติม
Bird

นางเพลินพิศ สิงห์คำ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

089-6307911

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวกนกธร จันทรา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

091-8489288

เพิ่มเติม
Bird

นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

080-5624628

เพิ่มเติม
Bird

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

098-2417598

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Bird

นายธนิต อุทิตสาร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

081-0728663

เพิ่มเติม
Bird

นายสมเดช ภานุสถิตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

089-4230753

เพิ่มเติม
Bird

นางธนพร วรวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

087-9188373

เพิ่มเติม
Bird

นางพรพิศ กาญจนีย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

083-3685291

เพิ่มเติม
Bird

นางละม่อม อดกลั้น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

086-2608604

เพิ่มเติม
Bird

นางนิลวรรณ พรมเสนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

086-2656242

เพิ่มเติม
Bird

นายจำรัส แสงเผิ่น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

085-0280780

เพิ่มเติม
Bird

นางสุปราณี แป้นนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

087-2459188

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

085-7211185

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

Bird

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

097-3272508

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง

นิติกรปฏิบัติการ

095-9962293

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

Bird

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

081-7398100

เพิ่มเติม
Bird

นางสาวอรทัย แสนจันทร์

ลูกจ้างชั่วคราว
เพิ่มเติม