ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 1/2565 และประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

อ่านเพิ่มเติม...