ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคาร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภั

Read more

การจัดทำราคากลาง และร่างขอบเขตของงานหรือลักษณะคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การจัดทำราคากลาง และร่างข

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-

Read more

ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ร่างขอบเขตของงาน TOR การจ

Read more