โครงการขับเคลื่อนด้านนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิเศษเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนด้านนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2566 เพื่อบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพสูงสุด มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของพื้นที่สู่การปฏิบัติการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม พิจารณาข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซต์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี