สพป.อำนาจเจริญ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2022 เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA และการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และเพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 พร้อมมอบโล่/เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันจัดทำสื่อวิดีทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่านจับในความสำคัญ จำนวน 33 รายการ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2043085022566550