123

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564

– แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวประชาสัมพันธ์

– Social Network

 331 total views,  3 views today